contents

VOC Literature


C. Archival publications


I. GENERAL

Jaquet, F.G.P., ed., Sources of the History of Asia and Oceania in the Netherlands II. 1796-1949 (München 1983).

Roessingh, M.A.P., ed., Sources of the History of Asia and Oceania in the Netherlands I. Sources up to 1796 (München 1982).

Bos-Rops, J.A.M.Y., et al. eds., De archieven in het Nationaal Archief van Nederland. Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland 9 (Alphen aan den Rijn 1982).


II. VOC-ARCHIVES

Arasaratnam, S., 'The Use of Dutch Material for South-East Asian Historical Writing', Journal of Southeast Asian history 3 (1962) 95-105.

Baretta, Ch.F.A., 'Een kijkje in Indische Archieven', Nederlandse Archievenblad 27 (1918-1919) 56.

Berg, N.P. van den, 'Nota over de beteekenis van het oud archief ter Algemeene Secretarie te Batavia in vergelijk met de verzameling Indische stukken in 's Rijks Archief te 's-Gravenhage', Notulen der vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 20 (1882) 43.

Brouwer, C.G., 'Holländische Archivquellen zur ökonomischen Geschichte Jemens im frühen 17. Jahrhundert' in: H. Becker and H. Kopp eds., Resultate aktueller Jemen-Forschung. Ein Zwischenbilanz (Bamberg 1978).

Itinerario 4, 2 (1980) special issue The new Nationaal Archief van Nederland.

Klerk de Reus, G.C., 'Kritisch overzicht van "Dagh-Register gehouden in Casteel Batavia ..."', Indische Gids (1888) 616-625.

Lach de Bére, Ph., 'Indische archieven', Maandblad Genealogisch Heraldisch Genootschap 'De Nederlandsche Leeuw' 35 (1917) 272.

Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'Sources in the National Archives of the Netherlands in The Hague Relatintg to the History of East Asia between c.1600 and c.1800', Felicitation volumes of Southeast-Asian studies 1 (1965) 167-184.

Meilink-Roelofsz, M.A.P., Van geheim tot openbaar. Een historiografische verkenning (Leiden 1970).

Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'Memories van overgave van bestuursambtenaren in het voormalige Nederlands-Indië', Nederlands Archievenblad 72 (1968) 14-18.

Meilink-Roelofsz, M.A.P., 'The Private Papers of Artus Gijsels, a Source for the History of East-Asia', Journal of Southeast Asian history 10 (1969) 540-559.

'Reminiscences of a Scholar-Archivist; Interview with Prof. dr. M.A.P. Meilink-Roelofsz', Itinerario 2, 2 (1977) 15-28.

Moreland, W.H., 'Dutch Sources for Indian History: 1590 to 1650', Journal of Indian history 2 (1923) 222-232.

Muller, F., 'Ervaringen in Nederlandsche archieven, meer in 't bizonder wat de koloniale archieven betreft', De Nederlandsche Spectator (1874) no. 28.

Overzicht van de inventarissen der oude Rijksarchieven in Nederland ('s-Gravenhage 1884).

Quarles van Ufford, J.K.W., 'Beschouwingen over den toestand van het Indische archiefwezen', De economist (1891) 51-52.

Veth, P.J., 'Openbaarheid in koloniale aangelegenheden', De Gids (1848) no. 2.

Vreede, G.W., 'L.C.D. van Dijk' in: L.C.D. van Dijk, Neêrland's vroegste betrekkingen met Borneo, den Solo-archipel, Cambodja, Siam en Cochin-China (Amsterdam 1862) 1-14.


III. RELATED ARCHIVES IN THE DUTCH GENERAL STATE
  ARCHIVES

Bijlsma, R., De archieven van de compagnieën op Oost-Indië, 1594-1603 (Den Haag 1927).

Buch, W.J.M., Inventaris van bescheiden der voormalige Nederlandsche bezittingen in Voor-Indië (typescript; n.p.['s-Gravenhage] 1936).

Inventaris vcan de archieven van de weeskamer Batavia, boekhouder-generaal te Batavia, schepenbank te Batavia ('s-Gravenhage 1980).

Parani, Julianti L., Inventaris van het archief van de Nederlandse factorij te Canton 1742-1826 (typescript; n.p.['s-Gravenhage] 1972).

Roelofsz, M.A.P., Bescheiden van een collectie stukken, in 1862-'63 uit Batavia naar Nederland verzonden, voornamelijk het bestuur der Hooge Regeering over de buitenkantoren betreffende, 1602-1827 (typoscript; n.p.['s-Gravenhage] n.d.).

Roessingh, M.P.H., Het archief van de Nederlandse factorij in Japan/The archive of the Dutch factory in Japan 1609-1860 (typescript; 's-Gravenhage n.d.[1964]).


IV. INDONESIA

Alphen, van, 'Mededeelingen en opmerkingen betreffende den toestand der Gouvernements Archieven te Batavia dd. Batavia, Julij 1841', Tijdschrift voor Neerlandsch Indië 4, 1 (Batavia 1842) 86.

Berg, N.P. van den, 'Het archiefwezen in Indië', Indische Gids (1882) no. 2, 369-371.

Bloys van Treslong Prins, P.C., 'Het Landsarchief te Batavia', Navorscher (1928) 275, (1929) 123, (1930) 128, 188, 213, 253, (1931).

Bloys van Treslong, P.C., 'Het Oud-Archief te Weltevreden (Batavia)', Maandblad Genealogisch Heraldisch Genootschap 'De Nederlandsche Leeuw' 35 (1917) 122 and 270.

Blussé, Leonard, 'The Arsip Nasional of Jakarta', Itinerario 3, 1 (1979) 36-41.

Chijs, J.A. van der, Inventaris van 's lands archief te Batavia, 1602-1816 (Batavia 1882).

Coolhaas, W.Ph., 'Het Landsarchief te Batavia', Historia 14 (1949) 12-23.

Drooglever, P.J., 'Onaangeboorde bronnen in de Oost. De betekenis van de in Indonesië bewaard gebleven Indische archieven voor de geschiedwetenschap' in: K. Kooijmans et al. eds., Bron en publikatie ('s-Gravenhage 1985).

Godée Molsbergen, E.C., 'Geschiedenis van het Landsarchief tot 1816', Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde 76, 1 (1936).

Graaff, M.G.H.A. de, Verslag van een bezoek aan het Staatsarchief van Indonesië in het kader van de overeenkomst tot uitwisseling van microfilms, maart-april 1974 (Nationaal Archief van Nederland, 's-Gravenhage 1974).

Guide to the Sources of Asian History IV. Indonesia vol. 1. National Archives (Jakarta 1989).

Haga, A., 'Het oude archief te Batavia', Indische Gids (1882) no. 2, 724-725.

Hollander, J.J. de, 'Het oud archief te Batavia', De Indische Gids (1882) no. 2, 557.

Scheltema de Heere, G.A.N., 'Over de Oostindische landsarchieven', Indische Gids (1923) no. 2, 860.

Verhoeven, F.R.J., 'Geschiedenis van het Indische Archiefwezen van 1816-1854', Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde van het Koninklijk Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen 80, 4 (1940) 461-529.

Verhoeven, F.R.J., Het landsarchief te Batava 1854-1942 (typescript; n.p. n.d.).

Verhoeven, F.R.J., Het Landsarchief van Nederlandsch-Indië 1892-1942 (Batavia 1942).

Wall, V.I. van de, Het lands-archief te Batavia.

Wijnaendts van Resandt, W., 'Het Oud-Archief te Weltevreden (Batavia)', Maanblad Genealogisch Heraldisch Genootschap 'De Nederlandsche leeuw' (June 1917).

Wijnmalen, Th.C.L., 'Het beheer der gouvernementsarchieven in Nederlandsch-Indië', De Nederlandsche Spectator (1871) no. 39.

Wijnmalen, Th.C.L., 'Nog een woord over de archieven in Indië', De Nederlandsche Spectator (1871) no. 47.


V. SRI LANKA, INDIA AND MALAYSIA

Anthonisz, R.G., Report on the Dutch Records in the Government Archives at Colombo (Colombo 1907).

Bijlsma, R., 'De aan Nederland gebleven bescheiden van de etablissementen in Voor-Indië', Nederlandsch Archievenblad 3/4 (1931-1932).

Heyligers, A.J.M., Press List of Ancient Dutch Records from 1657 to 1825. Beschrijvende catalogus van de hele Hollandsche massa te Madras (Madras n.d.).

s'Jakob, H.K., ed., De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Rijks geschiedkundige publicatiën, kleine serie 43 ('s-Gravenhage 1976).

Jurriaanse, M.W., Catalogue of the Archives of the Dutch Central Government of Coastal Ceylon, 1640-1796 (Colombo 1943).

Kan, J. van, Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indië en op Ceylon (Batavia 1931).

Kemp, P.H. van der, 'De Nederlandsche factorijen in Voor-Indië in den aanvang der 19e eeuw', Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië (1901).

Kemp, P.H. van der, Het Nederlandsch-Indisch bestuur in het midden van 1817 ('s-Gravenhage 1915).

Kemp, P.H. van der, 'De jaren 1817-1825 der Nederlandsche factorijen in Hindostans oostkust', Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië (1918) no. 1-2.

List of Volumes of Dutch and Danish Records Preserved in the Madras Record Office (Madras 1916).

Low, D.A., J.C. Iltis and M.D. Wainwright, Government Archives in South Asia. A Guide to National and State Archives in Ceylon, India and Pakistan (Cambridge 1969).

Mottau, S.A.W., Inventory of the Archives of the Dutch Government in the Division of Galle (Matara) and Jaffnapatnam 1640-1796; with a List of Reconstructed 17th Century Tombos by J.S. Wigboldus and Addenda to the Catalogue of the Archives of the Dutch Central Government of Coastal Ceylon 1640-1796 by M.W. Jurriaanse. M.E. van Opstall ed. (The Hague 1975).

Supplementary Catalogue of Dutch Records (Madras 1952).

Verhoeven, F.R.J., 'The Lost Archives of Dutch Malacca, 1641-1824', Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 37 (1964) no. 2, 11-28.


VI. CAPE TOWN

Botha, Graham, A Brief Guide to the Various Classes of Documents in the Cape Archives for the Period 1652-1806 (Kaapstad 1918).


top Continue
 

Search in VOC archives:


Site by Hic et Nunc